Rồng Đỏ Tấn Công

Nội dung: RỒNG ĐỎ sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

- Các loại ngọc VÀ NGUYÊN LIỆU( Bless , Soul , Creation , Chaos, LIFE... )

Địa điểm:

Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria