Happy Hour (Giờ Hạnh Phúc)

Nội dung sự kiện:

- Vào những khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động tăng thêm điểm kinh nghiệm và tỉ lệ rớt đồ.

- Sự kiện sẽ diễn ra trong: 20 phút

- Tăng Kinh nghiệm: +100%

- Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 10%