Binh đoàn phù thủy (White Wizard)

Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.

Địa điểm:

Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria