Boss Attack (Binh Đoàn Pháp Sư)

Hướng dẫn tham gia Sự Kiện Boss Attack

Tham gia Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Địa Điểm : Devias - 4 đi xuống 1 chút

Nhiệm Vụ : Tìm và Tiêu diệt Binh Đoàn Pháp Sư

Phần thưởng : Jewels ( bless + soul SLL ), Zen, Items Excellent....